+

Adatvédelmi tájékoztató

eb Bike Kft. adatkezelési szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

eb Bike Kft. adatkezelési
szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

 

 

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022.02.14.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://ebbikekft.viltor.hu/ weboldal használójáról, szolgáltatást igénybevevőről, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) és az üzlethelyiségek látogatóiról (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) az eb Bike Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd Illés utca 12.; cégjegyzékszám: 13 09 144118; adószám: 23132492213) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő székhelye: 2700 Cegléd Illés utca 12.

Az adatkezelő neve: eb Bike Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „eb Bike Kft. vagy Adatkezelő”)

Az adatkezelő címe: 2700 Cegléd Illés utca 12.

Elérhetőség: Cím: 2700 Cegléd Illés utca 12. Tel: +36-53-314-666 e-mail: eb.bike@gail.com, shop.ducaticegled@gmail.com

Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés az Ön, mint Felhasználó önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja: Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltak és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása.

Fogalom meghatározások:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előjelzésre használják

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

„tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások

„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:  a) személyes

adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:     az (EU)

2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan:

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat takarékosan, pontosan, korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.

A személyes adatok:

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet

kezelése kizárólag, ezen célokkal összeegyeztethető módon történhet

megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek

a szükséges minimumra kell korlátozódniuk

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

kezelése során biztosítani kell az adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

A kezelt adatok köre:

A jármű forgalmi rendszáma, a számlázási név, irányítószám, utca és házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, a rendszám országjele, ország, megye, város, alvázszám, motorszám, évjárat (év, hónap), a forgalmi érvényességi ideje, a zöldkártya érvényességi ideje, az autó utolsó km óra állása, az autó évi átlagos futása (km), ABS, ASR, ESP, katalizátor, klíma, szervó. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, az Ön vásárlói élményének növelése. A cookie-t Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok, videókamerás képfelvétel: az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Kirendeltségeinken Önről a vásárlás során videokamerás képfelvétel készül, melyet az Adatkezelő 14 napig tárol vagyonvédelmi célzattal.

Az adatkezelés célja:

Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben elküldjük Önnek akciós ajánlatainkat. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az adatkezelés időtartama:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részére való számla kiállításához szükséges adatait jogszabályi kötelezettség miatt 5+2 éves időtartamig megőrizzük. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön visszavonó nyilatkozatáig vagy törlési kérelméig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a kirendeltségeinken videokamerás megfigyelő rendszer üzemel vagyonvédelmi okból, melynek felvételeit az Adatkezelő 14 nap elteltével törli.

Az adatok törlése:

Az Ön által megadott adatok esetében, az Ön önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 30 napon belül töröljük az adatokat. Amennyiben Ön jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, az eb Bike Kft. a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A törlési igényt a https://ducaticegled.hu/elerhetosegek/  oldalon kell leadni. Az eb Bike Kft. a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat, amennyiben annak megtartására jogszabály nem kötelezi. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:

Az Ön érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, vagy személyre szabott reklámokat küldhet Önnek e-mailben, amelyek az Ön számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

Hírlevél küldése során megvalósuló adatkezelés:

Az adatgyűjtés ténye és az adatkezelés célja: https://ebbikekft.viltor.hu/ címen elérhető webáruházban történő regisztráció során a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken elektronikus vagy papír alapú hírlevélben megkeresse. Az Adatkezelő regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó szóban, elektronikus és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz az honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges

Az érintettek köre: A webáruházban hírlevél küldéséhez hozzájárulást adott látogatók, ill. vásárlók

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja:       Hírlevélre történő feliratkozás esetén az

információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény és az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont.

Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 Az érintett kérheti a személyére vonatkozó, Adatkezelő által kezelt adatokhoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását

Az érintett a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

Az érintett jogosult az adathordozhatóság szabályai alapján a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, valamint a hírlevél regisztráció során megadott adatok tekintetében az adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásához.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói kezelhetik.

• A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személyek elérhetősége:  https://ducaticegled.hu/elerhetosegek/

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az eb Bike Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosított adatkezelési szabályzat elfogadása után zavartalanul veheti igénybe a szolgáltatást.

Az adatok továbbítása:

Az eb Bike Kft. által kezelt adatokat kizárólag munkatársai (belföldi és külföldi), illetve szervizhálózatának tagjai érhetik el. A 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy b) az adatkezelésnek a törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A Ön jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, illetve a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a https://ducaticegled.hu/elerhetosegek  oldalon.

Adatfeldolgozásra jogosult személyek:

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.     eb Bike Kft.
Tel.: 53/314-666
Weboldal: https://ducaticegled.hu; https://ebbikekft.viltor.hu
E-mail: eb.bike@gmail.com ; shop.ducaticegled@gmail.com

Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység:
-Az érintett által megadott személyes adat
-Hírlevél küldése az érintettek részére

Az adatfeldolgozás időtartama: Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

2.     Dpd Hungária Kft.
Tel: 361 501 3200
E-mail: dpd@dpd.hu

Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység:
-Az érintett által megadott személyes adat

-Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adatokhoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termék kiszállítása.
Az adatfeldolgozás időtartama: Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

3.     Magyar Posta Zrt.
Weboldal: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat
Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység:
-Az érintett által megadott személyes adat
-Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adatokhoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termék kiszállítása.
Az adatfeldolgozás időtartama: Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

4.     Gls Hungary
Tel.: +3620 8900660

E-mail: sales@gls-hungary.com
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/kapcsolat
Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység:
-Az érintett által megadott személyes adat
-Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adatokhoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termék kiszállítása.
Az adatfeldolgozás időtartama: Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Ön által megadott személyes adatok szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül Ön személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes- ajánlott levélben, illetve a https://ducaticegled.hu/elerhetosegek  oldalon küldött üzenetben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt Ön regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait. Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Ön által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Ön személyes adatait törli. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot. Ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza. Ha az Adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását. Ön továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön által rendelkezésére bocsátott és az Ön által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák. Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Külső feldolgozók:

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az Ön adatait külső szolgáltatók részére nem továbbítja

Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy tudomására jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett, jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amelynek területén az Adatkezelő székhelye van. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés:

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi nyilatkozat

Kijelentem, hogy az eb Bike Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „eb Bike Kft.) Adatvédelmi szabályzatát megismertem. Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes adataimat az eb Bike Kft. az általa megadott célra felhasználhassa, és az eb Bike Kft. tagjai számára elérhetővé tegye az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően. Tisztában vagyok vele, hogy miután regisztrált partnerré válok az eb Bike Kft.-nél, jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam megadott információ és adat törlését, módosítását. Elfogadom, hogy személyes adataimhoz a cég illetékes belföldi és külföldi munkatársaihozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi személyiség nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. Az eb Bike Kft. az általam átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a szabályzatban megadotton kívül más célra felhasználni, illetve azokat továbbadni. Hozzájárulok ahhoz, hogy külön rendelkezés hiányában az eb Bike Kft. a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztassanak akcióikról és újdonságaikról.

 

Kapcsolat

  • 2700 Cegléd Illés utca 12.
  • +36203328674
  • shop.ducaticegled@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.