+

Általános Szerződési Feltételek

Álatlános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra. A jelenlegi ÁSZF megtalálható a következő honlapcímen: https://ebbikekft.viltor.hu/
https://ducaticegled.hu

 

Regisztráció

A vásárlás előtt kérjük, regisztrálja adatait. A regisztrációt követően felhasználóneve és jelszava segítségével tud belépni. Az adatok helyességét jóváhagyás előtt ellenőrizheti, adatait módosíthatja, a eb Bike Kft. webshop rendszeréből adatainak törlését bármikor kezdeményezheti e-mailben. Az eb Bike Kft. webshopban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amely megtalálható a következő honlapcímen:  https://ebbikekft.viltor.hu/

 

Megrendelés, árak

A megrendelés elküldése írásbeli, rögzített szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és az eb Bike Kft. között magyar nyelven jött létre.

Az eb Bike Kft. a már leadott megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

A Kosár gombra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. A Kosár véglegesítésével a megrendelés a Pénztárba kerül, amire a véglegesítést megelőzően külön felhívás („fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”) figyelmeztet. A megrendelés jóváhagyása előtt a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. Egy adott megrendelés elküldött adatai a vásárlás véglegesítését követően már nem módosíthatók. A  webshop a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld annak beérkezését követő 48 órán belül, ennek hiányában a megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja.

Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

A megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bárdi Autó Zrt.- t a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. Az eb Bike Kft.-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az eb Bike Kft.- nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A folyamatban lévő és a korábbi, lezárt megrendelések a „Rendeléseim” menüpont alatt követhetők.

Üzletben történő átvétel: amennyiben az eb Bike Kft. üzletében személyesen kívánja átvenni a megrendelt terméket, ezt a megrendeléstől számított 1 héten belül meg kell tennie, amennyiben a termék készleten van.

A feltüntetett árak bruttó magyar forintban kifejezett árak. Ezen árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t, de a házhozszállítás költségeit nem.

 

E-számla

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

 

Eljárás hibás ár esetén

Hibásan feltüntetett árnak minősül:

·        0 Ft-os ár,

·        kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 15.000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5000 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 

Garancia, szavatosság

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az eb Bike Kft.-nek nem áll módjában elfogadni. A termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén az eb Bike Kft. szállítója a kifogásolt terméket visszaszállítja.

Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

Az eb Bike Kft. webshop fenntartja az átváltoztatás jogát, valamint rajta kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállal. Az eb Bike Kft. webshop fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor az online megtalálható az eb Bike Kft. weboldalon és a webshopban.

Az eb Bike Kft.webshop oldalon található termékek jellemzően raktáron vannak, viszont sok esetben előfordul, hogy csak rendelhetőek. Amennyiben a megrendelés után mégis kiderül, hogy a termék nincs raktáron, az eb Bike Kft. webshop felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, és a megrendelés módosulhat, vagy az esetlegesen előre kifizetett összeget az eb Bike Kft. visszatéríti.

A vevő hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet az eb Bike Kft.-vel szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vevő - választása szerint- kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eb Bike Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

A vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket az eb Bike Kft. adta el. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a vevő - választása szerint - kellékszavatossági helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, de a vevőt a jótállásból fakadó jogok az kellék-és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

 

Házhozszállítás

A megrendeléseket Magyarország egész területén a Magyar Posta, GLS Hungary, vagy a DPD Hungária szállítja házhoz  a megrendelés során megadott címre. Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módjában az eb Bike Kft.-nek elfogadni kiszállítással.

A házhozszállítás díjai a szállító cég és a csomag méretétől, súlyától függően változhat!

Amennyiben házhozszállítást kér, a szállítási határidő a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. A fizetés történhet utánvéttel, átutalással és személyes átvételkor készpénzben, az üzletben.

Készpénzes fizetés a futárnak (Utánvét)

A megrendelés ellenértékét utánvéttel a házhozszállítást végző futárnak kell kifizetni. Készpénzes fizetést maximum 500.000 Ft összegig fogadhat el a futár.

Átutalással történő fizetés

Az átutalási információkról e-mailben értesíti Önt az eb Bike Kft. Az utalásra 24 óra áll rendelkezésre. Amennyiben az utalás nem érkezik meg, a rendelését töröljük. A beérkezett utalást követően összekészítésre és feladásra kerül csomagja.

 

Csere

6.1. Az  eb Bike Kft.-t terhelik a szavatossági kötelezettséggel kapcsolatos költségek, kivéve, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott. Ebben az esetben a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket az eb Bike Kft. és a jogosult közrehatásuk arányában viselik.

Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól a vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

Elállás

A vevő a termék átvételétől számított tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jog a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható.

Ha a vevő elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Levélben: eb Bike Kft., 2700 Cegléd Illés utca 12. e-mailben: shop.ducaticegled@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Átvétel időpontja: *

A vevő(k) neve:

A vevő(k) címe:

A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ilyen esetben a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül köteles visszajuttatni a Bárdi Autó Zrt. részére

Ha a vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől és az áru visszaszolgáltatásától (legalább az elküldés igazolásától) számított tizennégy napon belül a Bárdi Autó Zrt. visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vevő az eb Bike Kft.által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza az eb Bike Kft., kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Minden esetben a vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket.

Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási

jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

Az eb Bike Kft. mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.2. Minden megrendelés esetében az eb Bike Kft. által forgalmazott termékek eladás utáni visszavétele a vevőtől (kivéve garanciális okok) az alábbiak alapján és feltételekkel történhet:

A termék eladásától számított:

Az eladástól számított 67 naptári nap elteltévél, az árut csak garanciális okok miatt tudjuk visszavenni.

Az áru visszavételének alapvető feltétele, az eredeti számla vagy annak hiteles másolata, a terméknek minden esetben használatlan, beszerelési nyomoktól mentes állapotban kell lennie, illetve az eredeti csomagolás sértetlen és szennyeződésmentes állapota is elengedhetetlen feltétel.

A visszáruzni kívánt terméket, az eb Bike Kft. telephelyén érvényesíthető.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel a vevő, egyebekben az eb Bike Kft. webshop csak sérülésmentes, nem károsodott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Kérjük, hogy a terméket lehetőleg eredeti csomagolásban küldje vissza.

Pénz visszafizetés kizárólag személyesen, vagy banki átutalással történik. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja az eladót terheli.

Panaszügyintézés helye (19/2014 IV. 29. NGM rendelet alapján):

Telefonon: +36 20 3328674; +36 53 314 666

Levélben: eb Bike Kft. 2700 Cegléd Illés utca 12.

e-mailben: shop.ducaticegled@gmail.com

Személyesen szóban az áru átvételének eb Bike Kft. telephelyén.

 

A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja

Az eb Bike Kft. a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel 5 munkanapon belül teljesíti, beleértve azt az esetet is, amikor az igény bejelentésekor nem tud az álláspontjáról nyilatkozni, vagy az igényt elutasítja.

A reklamáció bonyolultságának megítélése az eb Bike Kft. feladata. Ha a reklamációt az eb Bike Kft. nem egyszerű reklamációnak minősíti, úgy az eltérő minősítést jelez a vásárló felé. Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével.

A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell.

Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról. A vállalkozás a fogyasztónak minősülő vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

A fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

A hibabejelentésének időpontját,

A hiba leírását,

Szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A vállalkozás a fogyasztónak minősülő vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

A fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

A hiba bejelentésének időpontját,

A hiba leírását,

Szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha az eb Bike Kft. a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az eb Bike Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt munkanapon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt munkanapot meghaladja, akkor az eb Bike Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

8.12 Fogyasztónak minősülő (magánszemély) vevő bármely panasz vagy jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Az eb Bike Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősülő (magánszemély) vevő kérheti továbbá online vitarendezési eljárás megindítását is (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Budapesti Békéltető Testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Amennyiben az eb Bike Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (kormányhivatalhoz)

Felelősség korlátozása

Az eb Bike Kft. webshop weboldalon és áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az eb Bike Kft. webshop semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az eb Bike Kft.  webshophoz való csatlakozás során vagy miatt következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az eb Bike Kft. webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás vagy egy bűncselekmény miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az eb Bike Kft. webshop szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését, vásárlását.

 

Egyéb tudnivalók

Az eb Bike Kft. a webshopból történő rendelés során a rendelési felületen közzéteszi az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, így a vásárlók számára lehetővé teszi annak megismerését.

Az eb Bike Kft. webshopból történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen üzletszabályzatot, a vásárlási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. Az eb Bike Kft. webshopból történő rendelés feltétele, hogy a vásárló megrendelésének leadását megelőzően külön nyilatkozzon a webes felületen arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az eb Bike Kft. a megrendelést csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Az eb Bike Kft. webshop felelősséget nem vállal.

A ducaticegled.hu és a ebbikekft.viltor.hu weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag az eb Bike Kft. webshop üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel!

A jelen ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. Az eb Bike Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

 

 

Az eb Bike Kft. elérhetőségei / adatai

Cégnév/üzemeltető: eb Bike Kft.

Adószám: 23132492213

Cégjegyzékszám: 13 09 144118

 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Felelős kapcsolattartó: Tel.: +36203328674 e-mail: eb.bike@gmail.com

Nyitva tartás: H-P 10:00-18:00 óráig, Szo: 9:00-13:00 óráig

 

 

Kapcsolat

  • 2700 Cegléd Illés utca 12.
  • +36203328674
  • shop.ducaticegled@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.